På svenska

Vänligen ha tålamod med oss medan vi uppdaterar hemsidorna!
På denna sida försöker vi sammanfatta vår verksamhet och även presentera den info vi har sammanfattat på svenska.

Transtukiverkosto (direkt översatt Transstödnätverket) är en obunden, oberoende grupp människor som vill arbeta för att befrämja könsmångfald i samhället. Vi är baserade i Åbo men försöker i mån av möjlighet hålla uppe ett nätverk i hela Finland. Vi är inte en förening och inte en myndighet.

Information om den juridiska könskorrigeringsprocessen i Finland:

Remiss
För att få påbörja könskorrigeringsprocessen i Finland bör man skaffa en remiss till en av två undersökningsenheter (Tammerfors universitetssjukhus TAYS eller Helsingfors universitetssjukhus HYKS). Vilken som helst läkare kan och måste skriva remissen, eftersom det är specifierat i finsk lag att enbart transenheterna i de två universitetssjukhusen äger rätt att undersöka och erbjuda vård åt trans*-personer. Du kan alltså gå till studentvården, arbetsplatsläkaren, till privat mottagning eller till en hälsocentralsläkare. Om de försöker bolla dig framåt till en psykiatrisk vårdenhet kan det löna sig visa dem exempelvis transförordningen (http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2002/20021053)

och patientföreningen Traseks guide åt vårdpersonal (http://trasek.fi/vanhatsivut/documents/Ohje_laakarille.pdf

och http://trasek.fi/ammattilaisille/). Du är enligt lag berättigad till remissen och behöver inte gå med på vidare undersökningar för att få den.

Det kan ta allt från ett par veckor till ett par månader för transenheten att skicka en bekräftelse per post – det kan löna sig att ringa till enheten och kolla att allt står okej till om det drar ut på tiden.

Transenheterna och undersökningarna
Könskorrigeringsprocessen består av ett antal undersökningstillfällen och träffar med sjukvårdare, socialarbetare och läkare. Under dessa tillfällen går man tillsammans igenom allt från sin fysiska hälsa, sociala situation och psykiska hälsa samt livssituationen i allmänhet. Processen avslutas med en s.k. vårdkonsultation där du får din diagnos (F64.0 [Transsexualism] eller F64.8; F64.9). Om du så önskar kan du i detta skede få en remiss till hormonkliniken (TAYS eller HYKS) och till de korrektiva operationsåtgärder du känner att du behöver med undantag för genitalierekonstruktion. För genitalierekonstruktion behövs både ett uttalande från psykiatern från din enhet och även ett “second opinion”-uttalande av en psykiater från den andra transenheten (från HYKS om du gått i TAYS och tvärtom). Om du har ett finskt könsdefinierat socialskyddsnummer (som slutar på en bokstav) har du möjligheten att ändra ditt juridiska kön (“passkön”) och socialskyddssignumet efter att du fått ditt “second opinion”-uttalande. Senast då kan du även ändra ditt namn, om du inte redan gjort det.

Namnförändring
Då du fått din diagnos har du rätt att få en uttalande som berättigar dig till att byta namn juridiskt. Många trans*-personer har även fått uttalandet tidigare under processen då de bett om det, och andra har bytt namn på egen hand. I regel beviljar nämnden för namnärenden namnförändringen endast om det nya namnet motsvarar det juridiska könet, medan könsneutrala namn har en tendens att gå igenom som sådana.

Hormonkliniken
Då du påbörjar besöken till hormonkliniken får du en remiss endera till din egna hälsocentral eller till undersökningsenhetens laboratorium där dina blodvärden tas. Då dessa är kollade och okejade får du påbörja hormonbehandlingen (HRT). Efter påbörjad behandling måste du gå på check-ups efter sex månader och ett år. Den ombestridda tvångssteriliseringslagen innebär att du behöver få ett intyg från hormonkliniken över att du p.g.a. hormonbehandlingen är infertil för att få ändra ditt juridiska kön. (PE 2014)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s